« Back

Karen Bird Ngale

Karen Bird Ngale paintings

Sort by


About Karen Bird Ngale

Artist: Karen Bird
Skin name: Ngale 
Language group: Anmatyerre
Country: Ilkawerne
Area: Utopia Region, Central Australia
Born: 1984